v2.68

Vi har inte haft någon release sedan slutet av april så det blev ganska många förändringar denna gång, bland annat har rollhanteringen gjorts om från grunden. Dock är det fler ändringar på “insidan” än “utsidan”.

Roller och yrkeskategorier

De tidigare rollerna placerade inte tydligt nog användare i sin yrkeskategori, framför allt om det rör sig om vårdpersonal eller registerpersonal, vilket är viktigt då det är förknippat med olika juridiska krav. Detta blev särskilt tydligt i och med den nya koordinatorrollen.

Vissa roller har direkt översatts till de nya:

Tidigare Ersätts med
Registrerare (oförändad)
Enhetsadminstratör Plusregistrerare
Registeradministratör   Koordinator

Den enda skillnaden mellan Plusregistrerare och Registrerare är för närvarande att Plusregistrerare kan ladda ned data med personnummer. Dessa tre roller är de enda som för närvarande går att logga in på. Rollen Patient kan också bli aktuell för inlogging, då vi skulle kunna leverera ut “e-utdrag” från register och erbjuda inloggning via Mobilt BankID.

Koordinatorrollen är en registrerarroll men utökad så att vårdenhetsgränser kan överskridas, det vill säga att om man som koordinator söker upp en patient så hämtas samtliga registreringar upp, oavsett vårdenhet. Koordinatorn är också den som (tekniskt) har möjlighet att förändra register och att begära registerutdrag för samtliga patienter med personnummer.

När en koordinator uppdaterar en registrering kommer den ursprungliga kontexten inte att skrivas över, det vill säga registreringens ursprungliga uppgifter om vårdenhet, användare och roll bibehålls. För en ny registrering gäller som vanligt att man måste vara inloggad på den vårdenhet som registreringen skall tillskrivas (likt övriga registrerarroller).

Gränsöverskridande formulär

En närliggande nyhet är stöd för “gränsöverskridande”, subjektbundna formulär. Dessa ger liknande möjligheter som koordinatorrollen, fast för användare som är vårdpersonal. Om en registrering tillhör en annan vårdenhet hämtas en begränsad del av registreringen upp (i dagsläget de variabler som är identifierare).

I registrerings­applikationen går det då inte att öppna aktuell formulärpanel, endast titelraden visas samt knappraden för att lägga till underformulär. Titeln sätts förvalt till “(dold)” men kan på vanligt vis förändras via TitleOfPanel i registrets metodskript.

Ett alternativt tillvägagångssätt skulle kunna vara att panelen kan öppnas men alla uppgifter är skrivskyddade plus att Spara-knappen är inaktiverad. Vi får se vilket som behövs framöver.

Eftersom detta kan utgöra en överträdelse av patientdatalagen bör man vara försiktig att använda den utan prövning av jurist. Denna typ av formulär är viktiga då de ger en möjliget att ha kompletta kedjor av registreringar som huvud-/underformulär som kan ses av av alla vårdenheter inom ett register. Viktigt inte minst för SFR och SHPR där man behöver kunna följa patienter över vårdenhetsgränser på ett effektivt sätt. Eventuellt behöver vi bättre kunna skräddarsy vilka uppgifter som hämtas upp och visas för dessa registreringar. Framtiden får utvisa.

Stödet för anonyma registreringar har tagits bort. Anonyma registreringar var planerat att användas för bland annat anmälan till register men är förknippat med för mycket säkerhetsproblem.

Byte av kontext

Kortkommandot Ctrl-Shift-K kan nu användas för att komma åt dialogen för att byta kontext. Listan med vårdenheter kan nu sökas på samma sätt som i registreringsapplikationen, det vill säga både på vårdenhetskod och delar av namn. Dialogen väljer och stänger nu vald kontext med Enter-tangent. Om man byter till en kontext inom samma register blir man nu kvar i samma läge (även inne i registrerings­applikationen), under förutsättning att man fortfarande är behörig. Vald kontext blir nu automatiskt den förvalda. Kort sagt diverse förbättringar för att snabbare kunna växla mellan kontexter, särskilt för våra kommande koordinatorer.

Aggregatstatistik

I Aggregat-api:et kan man nu utöver “count”, som avser antal registreringar som grundläggande mätvärde, använda sig av “subjectcount” (antal patienter), “unitcount” (antal vårdenheter), “usercount” (antal användare) samt “transfercount” (antal direktöverförda registreringar).

Till exempel returnerar

1
http://stratum.registercentrum.se/api/aggregate/SFR/Frakt/total/count/month(InsertedAt)?apikey=bK3H9bwaG4o=

totalt antal registreringar per månad i Svenska Frakturregistret medans

1
http://stratum.registercentrum.se/api/aggregate/SFR/Frakt/total/subjectcount/month(InsertedAt)?apikey=bK3H9bwaG4o=

returnerar totalt antal unika patienter per månad.

Övrigt

ExtJS är uppdaterat från 5.1.0 till 5.1.1. Även vårt tema är uppdaterat till att bygga på 5.1.1.

Enhetsbundna registreringar valideras inte längre mot registreringshistoriken. Detta för att användningsområdet inte är särskilt stort och för att vissa enhetsbundna formulär numera innehåller stora mängder registreringar (läs QRegPV och Kvartalen). Gäller både i registreringsapplikationen, där skriptvariabeln History är tom, och på serversidan då formulär sparas.

Den i vissa webbläsare inbyggda stavningskontrollen är nu avstängd i alla textfält förutom kommentarsfält för att slippa irriterande, röda understrykningar i till exempel listrutor. Gäller registreringsapplikationen.

För de som skriver widgets finns nu också en “reader” som automatiskt transformerar data till dess kumulativa motsvarighet. Exempel:

Fixar

  • I registreringsapplikationen översattes felaktigt ett värde som inte kan matchas med någon kod eller del av namn i en urvalslista, till saknat värde. Nu behålls det felaktiga värdet.
  • Listan med delformulär är nu inaktiv för nya registreringar (likt knappen för att välja formulär).
  • I registerbeskrivningar var variablerna för landsting och vårdnivå felaktigt namnsatta då alla hette “UnitCode” med aktuellt förled.
  • Under vissa omständigheter kunde en registrering skrivas över av en annan vårdenhet än den som urprungligen sparat den. Detta gällde via SOAP-tjänster eller REST-api och när en registreringen hämtades upp via identifierarmetoden. Eftersom registreringsapplikationen alltid använder sig av EventID-metoden så fanns inte problemet där.
  • Det är nu möjligt att referera till samma variabel mer än en gång i aggregat-api:et, vilket är användbart ihop med klustermetoder, till exempel api/aggregate/lvr/visit/total/count/county(visitunit)/visitunit för att få en uppdelning på vårdenhet och gruppering på landsting.

Registercentrum Västra Götaland