Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att spåra trafik som delas med Google Analytics och andra parter. Dessa parter kan kombinera denna information med den som de samlat in genom din användning av deras tjänster. Du samtycker till våra kakor genom att fortsätta använda denna webbplats.

Release

v2.61-v2.62

Inloggning via Mobilt BankID är nu i drift. Användare med SITHS-kort (och RC-certifikat) prioriteras högre, så att inloggning med Mobilt BankID inte påverkar befintliga användare. Om SITHS-kort inte kan detekteras så visas knappen “Logga in” precis som tidigare. Skillnaden är att istället för som tidigare så gavs ett felmeddelande om att tjänstekort inte kunde identifieras, så visas nu en ny inloggningsdialog för Mobilt BankID.

Precis som med SITHS-inloggning så loggas man in automatiskt även via Mobilt BankID, det vill säga om du har loggat in och uppdaterar (till exempel trycker på F5) så behöver man inte logga in igen. En session med Mobilt BankID blir inaktiv efter 30 minuter, ungefär på samma sätt som på en bank.

Aggregat-api:et har fått en genomgång och fler kontroller av rätt variabelnivå och domän görs nu i större utsträckning. Metoden “mean” används nu enbart till medelvärden och “share” används istället då en andel efterfrågas, exempelvis ger

1
2
3
/api/aggregate/lvr/visit/total/share(weight(80))
```
andel av LVRs besöksregistreringar som väger mindre än 80 kg, medans

/api/aggregate/lvr/visit/total/mean(weight)

ger genomsnittlig vikt för samma grupp.

Fler sorters strukturer som returneras från R-servern tas nu hand om korrekt, bland annat "data.frame", "list" och "by". Detta är ett ständigt förbättringsarbete då returvärden kan se ut lite hur som helst ifrån R. Till exempel

/api/statistics/BRIMP/test

returnerar en "by"-struktur som efter serialisering till JSON innehåller
```json
{
 data: {
  Höger: {
   cBMI: 51,
   mBMI: 25.579591836734693
  },
  Vänster: {
   cBMI: 63,
   mBMI: 24.364406779661017
  },
  Båda: {
   cBMI: 2631,
   mBMI: 21.745096494682947
  }
 },
 success: true,
 message: null,
 code: 0
}

Två nya klustermetoder för vårdenheter finns nu också - “carelevel” och “hospitaltype”, som fungerar på liknande sätt som landstingsindelning (“county”). För de register som grupperat sina vårdenheter efter någon av dessa kan man till exempel anropa

/api/aggregate/rc/testform/total/count/carelevel(klinpri)

som ger tillbaka antal registreringar uppdelat på vårdinvå, det vill säga Slutenvård, Specialiserad öppenvård respektive Primärvård.

Metoden “hospitaltype” ger en uppdelning på sjukhustype, det vill säga Universitets- eller regionssjukhus, Länssjukhus, Länsdelsjukhus respektive Privatsjukhus.

###Fixar

För domänen E-post tilläts konsekutiva punkter felaktigt. Detta är nu spärrat.

Hantering av Alert-sträng för att visa globala och lokala systemmedelanden är omgjort. Det visade sig att den globala Alert-varianten påverkade validering av datum-fält på grund av dess implementering. Nu är det istället så att attributet “Alerter” används i globalt widgetskript och “Alert” används i lokalt dito. På så sätt kan dessa inte påverka något som exekveras på serversidan.

Vi fick ett nytt versionsnummer (2.62) då en fix tillkom för ett av våra register. Detta register har ett huvudformulär som under vissa omständigheter inte skall visas. Problem uppstod eftersom det då det inte fanns några formulär att visa i registreringsapplikationen. Detta är nu åtgärdat och ett meddelande visas i händelsepanelen.

Registercentrum Västra Götaland

v2.60

Information om beräkningsskript finns nu också med i beskrivningen av ett register, tillsammans med valideringsskript och eventuella förklaringar.

Fixar

 • Då registreringar hämtas är dessa nu sorterade fallande efter både händelsedatum (EventDate) och insättningsdatum (InsertedAt). Detta för att det skall bli en förvald ordning även mellan de registreringar som har samma händelsedatum.
 • För variabler med domänen “Email” kunde man tidigare ange för många tecken efter den sista punkten, det vill säga toppdomänen. Detta är nu begränsat till två till fem tecken.
 • Matriser utan kolumnnamn serialiseras nu korrekt efter anrop till R-servern. Dessa gav tidigare ett exception.
 • I förprocessandet av R-skript, efter att det hämtats ut från Subversion, fanns en del buggar i hur kommentarer, tomma rader och semikolon hanterades. Detta är nu justerat. Dock är det svårt att göra helt perfekt. Vi får ta problemen allt eftersom de dyker upp.

Registercentrum Västra Götaland

v2.59

I denna omgång har det inte blivit så många förändringar. Ett förändrat sätt att arbeta med register som har hierarkiska formulär (parent/child) är kanske den mesta “synliga”. Numera visas “knappraden” längst ned i ett formulär alltid, det vill säga den rad som innehåller val av under­formulär och knappen “Lägg till”. I hopfällt läge så döljs dock “Spara”-knappen för att inte förvirra. Nytt är också att när man öppnar ett formulär så visas alla formulär hopfällda. Tidigare visades alltid det första utfällt. På så sätt blir det en bättre översikt och det går snabbare att lägga till ett underformulär. Nu är det endast ny huvudregistrering samt registreringar som inte kan ha underformlär som visas utfällda förvalt.

En kontroll av personnummer görs nu innan anrop till tjänsten för Mobilt BankID. Dessutom så formateras inmatat personnummer så att streck tas bort och sekel läggs till ifall de har, respektive inte har, skrivits in.

Fixar

Vid direktadressering av ett delformulär så öppnas nu detta. Tidigare så visades endast huvudformuläret.

Ibland så markerades inte rätt händelse i händelsepanelen efter ett formlär sparats. Detta är åtgärdat.

När HSAID hämtas upp (via CurrentHSAID) testas först om det finns ett certifikat sedan om det finns en cookie med sessions-id. Tidigare var det tvärtom. Dessutom så returneras en tom kontext om användarinformationen på serversidan saknas eller är felaktig. Tidigare så försökte HSAID hämtas via certifikat, vilket var ett direkt fel även om det är tveksamt att det skulle gett upphov till problem.

Registercentrum Västra Götaland

v2.58

Nytt stöd för inloggning via Mobilt BankID är på plats. Den gamla versionen som använde sig av BGCs egna tjänst, som mest var till för få till inloggning i äldre applikationer, där möjlighet att ändra i källkoden var begränsad. Nu går vi istället direkt mot Finansiell ID Teknik AB BID (förkortad BID i Stratum) och deras tjänst, där det går att implementera det hela utan att behöva omdirigera till BGCs webbplats. Det vill säga mer så som det fungerar på banker och (vissa) myndigheter. Avtalet med BGC är ännu inte klart så innan dess gåt det inte att använda tjänsten.

I samband med ovanstående arbete tillkom ett mer generiskt stöd för SOAP-tjänster som kan vara användbart om vi skall koppla upp oss mot fler tjänster framöver.

Registrerings-api:et har nu stöd för flera filter med OCH-villkor mellan (ELLER finns just nu inte). Dessa skrivs då på formen:

1
/api/registrations/form/1001?query=x eq 3,y eq 12

Den generiska widgeten för Registreringsöversikt har utökats med dels en “tidslinje” som ger möjlighet att filtrera i tid (utgår från ModifiedAt), dels en sammanställning av antal registreringar och rader i sidfoten på tabellen.

I widgets finns nu stöd för “mallsträngar”. Om man till exempel vill skicka med en parameter “profile” när man laddar in en widget, till exempel:

1
<script src="/widgets/rc/SubjectOverview?profile=ABC"></script>

så kan man “tagga” upp koden med {{profile}} och vid inladdning kommer denna “mallsträng” att ersättas med värdet (i detta exempel “ABC”). Detta är användbart om man till exempel vill kunna sätta initialvärden vid inladdning av en widget för att på så sätt förändra beteendet hos denna direkt vid start. Notera att något liknande också går att åstadkomma direkt i en widget genom att läsa av query-parametrar i url:en, dock är fördelen här att det görs då koden läses upp via en script-tagg.

Nu finns ett enkelt stöd att visa globala, såväl som registerspecifika systemmeddelanden. Typiskt användningsfall för de globala är vid servicehelg och andra planerade avbrott. Kanske borde vi också använda oss av dessa innan varje deploy för att informera våra användare om att en ny version av Stratum kommer att läggas ut? Snyggt vore också att länka till en informationssida som beskriver de ändringar som är förestående. Registerspecifika meddelanden kan till exempel användas till att informera om förestående variabelförändringar.

Fixar

I registrerings-api:ets filter-stöd kan man använda en “in”-operator som innehåller en uppräkning av literaler. Det räcker att ett värde matchas av någon av dessa literaler för att villkoret skall vara uppfyllt. I detta stöd fanns en bugg som gjorde att man endast kunde använda tal, då strängar inte blev innesluta i citationstecken. Detta är nu åtgärdat.

Då Stratums webbplats laddas in visas numera en “spinner” (roterande bild). Om kontakt med databasen saknas eller annat större fel inträffar så visas nu ett vettigt felmeddelande. Detta för att användaren skall vara lite mer orienterad i vad som händer.

En intern fix av PurgeOrphans som gjorde att vissa element inte togs bort på IE8 (frelu).

Registercentrum Västra Götaland

v2.56

Mesta tiden under veckan har handlat om vidareutveckling av R-servern och dess stöd i Stratum. Vi har intruducerat en pool av Rserve-instanser på RC-R och låter Stratum, som i detta fallet är klient, slumpa fram en instans och om den är ledig använda denna. Om den är upptagen (inte svarar på anrop inom 100 ms) så testas nästa instans. Om alla är upptagna så slumpas en fram och begäran läggs av systemet i kö för bearbetning. I dagsläget används fem instanser och vi kan skala upp till nio utan att allokera fler portar.

Ett annat intressant spår är att använda GPU för intensiva beräkningar men då behöver vi flytta RC-R till en annan värd (som har grafikkort). Ett annat spår är att använda SSD-disk till ofta efterfrågade filer, vilket i vårt fall skulle vara registrens datalager. En löpande dialog med ramna och kengu hålls.

Fixar

Det har funnits störningar i inloggningen på DEMO vilket beror på det stöd som tillkom i samband med inloggning via Mobilt BankID. Detta är nu åtgärdat. Vad vi vet har det inte gett problem på PROD.

Om en uppgift både var obligatorisk och hade gränsvärdesvarning fick man fel i registreringsapplikationen. Åtgärdat.

Ett generande fel, introducerat av undertecknad (tack brygu för upptäckt) i valideringen av e-postadresser är nu åtgärdad. Punkter och streck kunde inte användas i namndelen av e-postadressen.

Registercentrum Västra Götaland